Lựa chọn một Domain...

www.
www.

www.

Đang kiểm tra tính khả dụng... Đang kiểm tra điều kiện chuyển về... Đang xác thực các tên miền của bạn được chọn...

:domain đã được đăng ký hoặc không hỗ trợ tại AZDIGI
Tên miền đang có sẵn!
Liên hệ AZDIGI

Tên miền của bạn đủ điều kiện để chuyển về

Vui lòng chắc chắn rằng tên miền của bạn đã được Mở Khóa Đăng Ký (Registrar Lock) tại nhà cung cấp tên miền hiện tại.

Không đủ điều kiện để chuyển

Tên miền bạn nhập dường như đã được đăng ký.

Nếu tên miền đã được mới đăng ký, bạn có thể sẽ cần thử lại sau.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện tìm kiếm để đăng ký tên miền này.

Tên miền bạn nhập không hợp lệ

Tên miền phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc số và phải trong khoảng chiều dài ký tự.
Vui lòng kiểm tra dữ kiện nhập của bạn và thử lại.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
Tiếp tục đăng ký tên miền này cho Chuyển về AZDIGI gia hạn thêm 1 năm* cho

Hot
.com
302,500 đ
Hot
.net
356,400 đ
.info
385,000 đ
Hot
.vn
660,000 đ
.xyz
31,900 đ
.tv
980,000 đ
.com.vn
670,000 đ
.shop
961,400 đ
Tên miền gợi ý
Hệ thống đang gợi ý tên miền cho bạn

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.