SSD Cloud Server

CS1
 • 1GB
  RAM
 • 1
  CPU
 • 10GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
CS2
 • 2GB
  RAM
 • 2
  CPU
 • 20GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
CS3
 • 3G
  RAM
 • 3
  CPU
 • 30GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
CS4
 • 4GB
  RAM
 • 4
  CPU
 • 40GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
CS5
 • 5G
  RAM
 • 5
  CPU
 • 50GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành