DirectAdmin License

DirectAdmin Internal

Bản quyền DirectAdmin dùng cho VPS hoặc Server tại AZDIGI

DirectAdmin External

Bản quyền DirectAdmin sử dụng cho VPS hoặc Server tại nhà cung cấp khác