SEO Hosting

SEO Hosting 1 (3ip)
 • 3IP - IP khác Class C
 • 10GB - Dung lương SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • Không giới hạn - Database
 • Không giới hạn - Email
 • DirectAdmin - Controlpanel
 • 7 - Addon Domain
 • 3GB - RAM
 • 200 % - CPU
SEO Hosting 2 (5ip)
 • 5IP - IP khác Class C
 • 20GB - Dung lương SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • Không giới hạn - Database
 • Không giới hạn - Email
 • DirectAdmin - Controlpanel
 • 15 - Addon Domain
 • 4GB - RAM
 • 200 % - CPU
SEO Hosting 3 (10ip)
 • 10IP - IP khác Class C
 • 40GB - Dung lương SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • Không giới hạn - Database
 • Không giới hạn - Email
 • DirectAdmin - Controlpanel
 • 30 - Addon Domain
 • 5GB - RAM
 • 300 % - CPU