Turbo Cloud Hosting

Turbo Hosting 1
 • 1GB - Dung lượng SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • 1 - Addon Domain
 • 100% - CPU
 • 1GB - RAM
Turbo Hosting 2
 • 2GB - Dung lượng SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • 2 - Addon Domain
 • 100% - CPU
 • 1.5 GB - RAM
Turbo Hosting 3
 • 4 GB - Dung lượng SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • 3 - Addon Domain
 • 150% - CPU
 • 2 GB - RAM
Turbo Hosting 4
 • 6 GB - Dung lượng SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • 5 - Addon Domain
 • 150% - CPU
 • 2.5 GB - RAM
Turbo Hosting 5
 • 10 GB - Dung lượng SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • 7 - Addon Domain
 • 200% - CPU
 • 3 GB - RAM
Turbo Hosting 6
 • 15 GB - Dung lượng SSD
 • Không giới hạn - Băng thông
 • 10 - Addon Domain
 • 200% - CPU
 • 4 GB - RAM