cPanel Reseller Hosting

cPanel Reseller Hosting - 1

30 Accounts

10 GB SSD

300GB Băng thông

cPanel Reseller Hosting - 2

50 Accounts

20 GB SSD

600 GB Băng thông

cPanel Reseller Hosting - 3

100 Accounts

40 GB SSD

Không giới hạn Băng thông

cPanel Reseller Hosting - 4

200 Accounts

80 GB SSD

Không giới hạn Băng thông

cPanel Reseller Hosting - 5

300 Accounts

150 GB SSD

Không giới hạn Băng thông