Bản quyền phần mềm cPanel dành cho VPS - Dedicated Server

Hỗ trợ cài đặt miễn phí

cPanel Admin

Bản quyền cPanel Admin.

Sử dụng cho VPS (Cloud)

Tối đa 5 tài khoản

cPanel Pro

Bản quyền cPanel Pro.

Sử dụng cho VPS (Cloud)

Tối đa 30 tài khoản

cPanel Plus

Bản quyền cPanel Plus.

Sử dụng cho VPS (Cloud)

Tối đa 50 tài khoản

cPanel Premier Metal

Bản quyền cPanel Premier Metal.

Sử dụng cho máy chủ vật lý (Dedicated Server)

Tối đa 100 tài khoản

cPanel Premier Cloud

Bản quyền cPanel Premier Cloud.

Sử dụng cho VPS (Cloud)

Tối đa 100 tài khoản