DirectAdmin - Personal

$28.43
1 năm

Bản quyền DirectAdmin sử dụng cho 1 tài khoản (User) và tối đa sử dụng 10 tên miền.

DirectAdmin - Standard

$36.62
1 tháng

Bản quyền DirectAdmin sử dụng không giới hạn người dùng (user) và không giới hạn tên miền.

DirectAdmin - Lite

$18.96
1 tháng

Bản quyền DirectAdmin sử dụng cho 10 tài khoản (User) và tối đa sử dụng 50 tên miền.