cPanel Admin

480,000 đ/m

Bản quyền cPanel Admin.

Sử dụng cho VPS (Cloud)

Tối đa 5 tài khoản

cPanel Pro

700,000 đ/m

Bản quyền cPanel Pro.

Sử dụng cho VPS (Cloud)

Tối đa 30 tài khoản

cPanel Plus

850,000 đ/m

Bản quyền cPanel Plus.

Sử dụng cho VPS (Cloud)

Tối đa 50 tài khoản

cPanel Premier Metal

À partir de
1,080,000 đ/m

Bản quyền cPanel Premier Metal.

Sử dụng cho máy chủ vật lý (Dedicated Server)

Tối đa 100 tài khoản

cPanel Premier Cloud

À partir de
1,080,000 đ/m

Bản quyền cPanel Premier Cloud.

Sử dụng cho VPS (Cloud)

Tối đa 100 tài khoản