DirectAdmin - Personal

660,000 đ
Ročně

Bản quyền DirectAdmin sử dụng cho 1 tài khoản (User) và tối đa sử dụng 10 tên miền.

DirectAdmin - Standard

850,000 đ
Měsíčně

Bản quyền DirectAdmin sử dụng không giới hạn người dùng (user) và không giới hạn tên miền.

DirectAdmin - Lite

440,000 đ
Měsíčně

Bản quyền DirectAdmin sử dụng cho 10 tài khoản (User) và tối đa sử dụng 50 tên miền.