Platinum VPS 1

החל מ
825,000 đ
רבעוני

 • 25GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?

Platinum VPS 2

החל מ
1,650,000 đ
רבעוני

 • 50GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Platinum VPS 3

החל מ
2,310,000 đ
רבעוני

 • 70GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Platinum VPS 5

החל מ
5,610,000 đ
רבעוני

 • 120GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU
  ?
 • 10GB RAM
  ?

Platinum VPS 6

החל מ
7,260,000 đ
רבעוני

 • 140GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU
  ?
 • 12GB RAM
  ?

Platinum VPS 7

החל מ
9,900,000 đ
רבעוני

 • 180GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Core CPU
  ?
 • 14GB RAM
  ?

Platinum VPS 8

החל מ
12,870,000 đ
רבעוני

 • 220GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 12 Core CPU
  ?
 • 18GB RAM
  ?

Platinum VPS 9

החל מ
22,770,000 đ
רבעוני

 • 300GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 16 Core CPU
  ?
 • 32GB RAM
  ?