Turbo CS 1

Alustades
594,000 đ
Kord kvartalis

 • 20GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

Turbo CS 2

Alustades
924,000 đ
Kord kvartalis

 • 35GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Turbo CS 3

Alustades
1,368,000 đ
Kord kvartalis

 • 45GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

Turbo CS 4

Alustades
1,848,000 đ
Kord kvartalis

 • 75 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Core CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Turbo CS 5

Alustades
2,376,000 đ
Kord kvartalis

 • 95 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Core CPU
  ?
 • 5GB RAM
  ?

Turbo CS 6

Alustades
3,630,000 đ
Kord kvartalis

 • 135 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Turbo CS 7

Alustades
4,620,000 đ
Kord kvartalis

 • 150 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?

Turbo CS 8

Alustades
5,610,000 đ
Kord kvartalis

 • 200 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 5 Core CPU
  ?
 • 10GB RAM
  ?

Turbo CS 9

Alustades
7,260,000 đ
Kord kvartalis

 • 300 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?

Turbo CS 10

Alustades
11,220,000 đ
Kord kvartalis

 • 400 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU
  ?
 • 32GB RAM
  ?