Turbo CS 1

ab
594,000 đ
Vierteljährlich

 • 20GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

Turbo CS 2

ab
924,000 đ
Vierteljährlich

 • 35GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Turbo CS 3

ab
1,368,000 đ
Vierteljährlich

 • 45GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

Turbo CS 4

ab
1,848,000 đ
Vierteljährlich

 • 75 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Core CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Turbo CS 5

ab
2,376,000 đ
Vierteljährlich

 • 95 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Core CPU
  ?
 • 5GB RAM
  ?

Turbo CS 6

ab
3,630,000 đ
Vierteljährlich

 • 135 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Turbo CS 7

ab
4,620,000 đ
Vierteljährlich

 • 150 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?

Turbo CS 8

ab
5,610,000 đ
Vierteljährlich

 • 200 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 5 Core CPU
  ?
 • 10GB RAM
  ?

Turbo CS 9

ab
7,260,000 đ
Vierteljährlich

 • 300 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?

Turbo CS 10

ab
11,220,000 đ
Vierteljährlich

 • 400 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU
  ?
 • 32GB RAM
  ?