معلومات التذكرة

معلومات التذكرة

Đăng nhập để gửi hỗ trợ

Nếu bạn cần gửi ticket đến bộ phận kỹ thuật, bạn có thể phải cần đăng nhập vào hệ thống my.azdigi.com bằng tài khoản riêng của bạn. Điều này sẽ giúp bộ kỹ thuật có thể xác thực được danh tính khách hàng, cũng như sẽ từ chối thao tác vào dịch vụ với các yêu cầu gửi không đăng nhập.

نص الرسالة

المرفقات

Select File No file selected

إمتدادات الملفات المرفقة المسموح بها: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .zip, .doc (Max file size: 100MB)