Chuyển tên miền về AZDIGI và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng*

* Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn