Chuyển tiền miền

Chuyển tên miền về AZDIGI

Chuyển tên miền về AZDIGI và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng*


Chuyển một tên miền

* Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn