Pro Mail 1

19,000 đ
1 tháng
 • 1 Email Accounts
  ?
 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 2

22,500 đ
1 tháng
 • 2 Email Accounts
  ?
 • 2GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 3

44,083 đ
1 tháng
 • 5 Email Accounts
  ?
 • 5GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 4

89,083 đ
1 tháng
 • 15 Email Accounts
  ?
 • 15GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 5

161,083 đ
1 tháng
 • 25 Email Accounts
  ?
 • 25GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 6

206,083 đ
1 tháng
 • 50 Email Accounts
  ?
 • 40GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 7

287,083 đ
1 tháng
 • 100 Email Accounts
  ?
 • 80GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 8

386,083 đ
1 tháng
 • 200 Email Accounts
  ?
 • 150GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Tính năng bao gồm trong gói

 • Tự động phản hồi (Autoresponse)
 • Không giới hạn chuyển tiếp email (Email Forwarding)
 • Nâng cấp linh hoạt