Pro Mail 1

114,000 đ 68,400 đ
6 tháng

 • 1 Email Accounts
  ?
 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 2

150,000 đ 90,000 đ
6 tháng

 • 2 Email Accounts
  ?
 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 3

295,000 đ 177,000 đ
6 tháng

 • 5 Email Accounts
  ?
 • 5GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 4

600,000 đ 360,000 đ
6 tháng

 • 15 Email Accounts
  ?
 • 15GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 5

540,000 đ 324,000 đ
3 tháng

 • 25 Email Accounts
  ?
 • 25GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 6

690,000 đ 414,000 đ
3 tháng

 • 50 Email Accounts
  ?
 • 40GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 7

960,000 đ 576,000 đ
3 tháng

 • 100 Email Accounts
  ?
 • 80GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 8

1,287,000 đ 772,200 đ
3 tháng

 • 200 Email Accounts
  ?
 • 150GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Tính năng bao gồm trong gói

 • Tự động phản hồi (Autoresponse)
 • Không giới hạn chuyển tiếp email (Email Forwarding)
 • Nâng cấp linh hoạt