GPU VPS 1

232,000 đ
1 tháng
 • 20GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?

 • 1 GB GPU
  ?


GPU VPS 2

471,944 đ
1 tháng
 • 50GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?

 • 1 GB GPU
  ?


GPU VPS 3

631,944 đ
1 tháng
 • 50GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 6 GB RAM
  ?

 • 1 GB GPU
  ?


GPU VPS 4

1,271,944 đ
1 tháng
 • 80GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?

 • 2 GB GPU
  ?


GPU VPS 5

1,591,944 đ
1 tháng
 • 100GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU
  ?
 • 10 GB RAM
  ?

 • 2 GB GPU
  ?


GPU VPS 6

1,991,944 đ
1 tháng
 • 120GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU
  ?
 • 12 GB RAM
  ?

 • 2 GB GPU
  ?


GPU VPS 7

3,191,944 đ
1 tháng
 • 150GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Core CPU
  ?
 • 14 GB RAM
  ?

 • 4 GB GPU
  ?


GPU VPS 8

3,671,944 đ
1 tháng
 • 200GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 12 Core CPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • 4 GB GPU
  ?


GPU VPS 9

4,312,000 đ
1 tháng
 • 150GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 14 Core CPU
  ?
 • 18 GB RAM
  ?
 • 4 GB GPU
  ?