Gói chuyển dữ liệu - 2 website

100,000 đ
Hỗ trợ chuyển dữ liệu tối đa 2 website. Chỉ hỗ trợ chuyển website sử dụng ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Gói chuyển dữ liệu - 5 website

200,000 đ
Hỗ trợ chuyển dữ liệu tối đa 5 website về dịch vụ AZDIGI. Chỉ hỗ trợ chuyển website sử dụng ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Gói chuyển dữ liệu - 10 website

400,000 đ
Hỗ trợ chuyển dữ liệu tối đa 10 website về dịch vụ AZDIGI. Chỉ hỗ trợ chuyển website sử dụng ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.