Turbo CS 1

Bắt đầu từ
162,000 đ
1 tháng
 • 20GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

Turbo CS 2

Bắt đầu từ
252,000 đ
1 tháng
 • 35GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Turbo CS 3

Bắt đầu từ
373,000 đ
1 tháng
 • 45GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

Turbo CS 4

Bắt đầu từ
504,000 đ
1 tháng
 • 75 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Core CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Turbo CS 5

Bắt đầu từ
648,000 đ
1 tháng
 • 95 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Core CPU
  ?
 • 5GB RAM
  ?

Turbo CS 6

Bắt đầu từ
990,000 đ
1 tháng
 • 135 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Turbo CS 7

Bắt đầu từ
1,260,000 đ
1 tháng
 • 150 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?

Turbo CS 8

Bắt đầu từ
1,530,000 đ
1 tháng
 • 200 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 5 Core CPU
  ?
 • 10GB RAM
  ?

Turbo CS 9

Bắt đầu từ
1,980,000 đ
1 tháng
 • 300 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?

Turbo CS 10

Bắt đầu từ
3,230,000 đ
1 tháng
 • 400 GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU
  ?
 • 32GB RAM
  ?