Bản quyền phần mềm cPanel dành cho VPS - Dedicated Server

Hỗ trợ cài đặt miễn phí

cPanel Dedicated Server - Internal

Bản quyền cPanel dành cho máy chủ vật lý riêng.

cPanel VPS - Internal

Bản quyền cPanel dành cho VPS.