NVMe Pro A

58,500 đ
1 tháng
 • 6GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 1 CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

NVMe Pro B

85,500 đ
1 tháng
 • 10GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

NVMe Pro Starter

27,778 đ
1 tháng
 • 2GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 1 CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

NVMe Pro C

108,000 đ
1 tháng
 • 15GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?