Chớp Mắt 1

Bắt đầu từ
215,083 đ
1 tháng
 • 30GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Addon Domain
  ?
 • 2 cores Platinum CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Chớp Mắt 2

Bắt đầu từ
324,000 đ
1 tháng
 • 50GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 Addon Domain
  ?
 • 2 cores Platinum CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Chớp Mắt 4

Bắt đầu từ
531,000 đ
1 tháng
 • 100GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 4 cores Platinum CPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?

Chớp Mắt 5

Bắt đầu từ
648,000 đ
1 tháng
 • 130GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 6 cores CPU Platinum
  ?
 • 12GB RAM
  ?

Chớp Mắt 6

Bắt đầu từ
738,000 đ
1 tháng
 • 150GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 8 cores Platinum CPU
  ?
 • 12GB RAM
  ?