Chớp Mắt 1

החל מ
262,667 đ
חודשי
 • 30GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Addon Domain
  ?
 • 2 cores Platinum CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Chớp Mắt 2

החל מ
396,000 đ
חודשי
 • 50GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 Addon Domain
  ?
 • 2 cores Platinum CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Chớp Mắt 4

החל מ
649,000 đ
חודשי
 • 100GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 4 cores Platinum CPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?

Chớp Mắt 5

החל מ
792,000 đ
חודשי
 • 130GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 6 cores CPU Platinum
  ?
 • 12GB RAM
  ?

Chớp Mắt 6

החל מ
902,000 đ
חודשי
 • 150GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 8 cores Platinum CPU
  ?
 • 12GB RAM
  ?