Chớp Mắt 1

788,000 đ
Kvartalsvis

 • 15 GB (+15GB) NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Addon Domain
  ?
 • 2 cores CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Chớp Mắt 2

1,188,000 đ
Kvartalsvis

 • 25 GB (+25GB) NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 Addon Domain
  ?
 • 2 cores CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Chớp Mắt 4

1,947,000 đ
Kvartalsvis

 • 45 GB (+45GB) NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 4 cores CPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?

Chớp Mắt 5

2,376,000 đ
Kvartalsvis

 • 55 GB NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 6 cores CPU
  ?
 • 10GB RAM
  ?

Chớp Mắt 6

2,706,000 đ
Kvartalsvis

 • 65 GB (+65GB) NVME
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 8 cores CPU
  ?
 • 12GB RAM
  ?