AZ PRO 1

31,667 đ
ежемесячно
 • 1GB (+2GB) SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

AZ PRO 2

49,333 đ 24,667 đ
ежемесячно
 • 3GB (+3GB) SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

AZ PRO 3

71,333 đ 35,667 đ
ежемесячно
 • 5GB (+5GB) SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

AZ PRO 4

104,333 đ 52,167 đ
ежемесячно
 • 10GB (+10GB) SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

AZ PRO 5

132,000 đ 66,000 đ
ежемесячно
 • 17GB (+13GB) SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

AZ PRO 6

218,667 đ 109,333 đ
ежемесячно
 • 25GB (+20GB) SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Включено в каждом плане

 • cPanel + CloudLinux
 • Backup mỗi ngày
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • SSH Access + WP CLI
 • Select PHP Version
 • Redis Cache