Informação do Ticket

Informação do Ticket

Đăng nhập để gửi hỗ trợ

Nếu bạn cần gửi ticket đến bộ phận kỹ thuật, bạn có thể phải cần đăng nhập vào hệ thống my.azdigi.com bằng tài khoản riêng của bạn. Điều này sẽ giúp bộ kỹ thuật có thể xác thực được danh tính khách hàng, cũng như sẽ từ chối thao tác vào dịch vụ với các yêu cầu gửi không đăng nhập.

Mensagem

Anexos

Selecionar ficheiro Nenhum ficheiro selecionado

Extensões de arquivos permitidas: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .zip, .doc (Max file size: 100MB)